Vårt ansvar - Jo, det spelar faktiskt roll

Vi på Scan har en ambition om att skapa en klimatneutral värdekedja hela vägen från gård till gaffel. Det är ett högt uppsatt mål och för att nå dit behöver vi jobba med många olika typer av åtgärder inom både vår egen produktion, våra transporter, våra förpackningar – och inte minst tillsammans med Sveriges gårdar. På den här sidan berättar vi mer om hur vi har lyckats minska klimatavtrycket från vår egen produktion med 75 %, hur vi arbetar för att skapa framtidens hållbara gårdar och tar ett klimatkliv som gör skillnad på riktigt.

VAL SOM SPELAR ROLL

Spelar det egentligen någon roll om du väljer att köpa svenskt kött? Absolut! Skillnaderna är ibland stora och fördelarna med svenskt kött är många. När vi väljer att köpa mat från våra svenska gårdar gör vi val som faktiskt spelar stor roll för klimatet. Till exempel har nötkött från svenska gårdar upp till 60 % lägre klimatpåverkan än det globala snittet, och svensk gris har 50 % lägre klimatpåverkan. De faktorer som gör att Sverige har ett av världens mest hållbara lantbruk är framförallt god djurhälsa, effektiv gödselhantering och foderodling och mycket god tillgång till vatten och betesmarker. Våra betande mular är en förutsättning för ett naturligt kretslopp. Jämfört med många andra länder har Sverige också en djuromsorg i världsklass med en av världens strängaste och bästa djurlagstiftningar. I Sverige används ingen antibiotika förebyggande eller för att gynna djurens tillväxt. Behandling av antibiotika görs endast på enstaka sjuka djur för att främja god djuromsorg efter ordination av en veterinär.

MINSKA MATSVINNET

Som en del i HKScans hållbarhetsarbete ligger målet om ett minskat matsvinn och att jobba från ”nose to tail”. Det innebär att vi ska jobba för att ta tillvara på hela djuren som kommer in till oss, både i vår egen produktion, men även genom att hitta andra sätt att förädla, sälja vidare eller exportera. Att inte låta någon del gå till spillo minskar både vår miljö- och klimatpåverkan, stärker vår ekonomi och förbättrar livsmedelsförsörjningen. I den här artikeln kan du läsa mer om hur vi arbetar kring målet om att minska matsvinnet och lära dig mer om hur vi samarbetar från ”nose to tail” genom hela organisationen.

VÅRA KLIMATMÅL

Som stor aktör i branschen ställer vi höga krav på oss själva om att hela tiden ligga i framkant. Sedan 2003 har vi minskat vår klimatpåverkan med hela 75% (2021). Här kan du läsa mer om hur vi har jobbat hållbart inom vår egen tillverkning.

Vårt hållbarhetsarbete är brett och sträcker sig från de enskilda gårdarna i ena änden till storhushållen, restaurangerna, butikerna och konsumenterna i den andra änden. Idag jobbar vi efter två huvudsakliga mål som ska säkerställa en tillverkning av kött- och charkprodukter och som bygger på en djuromsorg i världsklass och världens mest klimatsmarta gårdar

Målet är att uppnå netto noll klimatavtryck för vår produktion 2025.

 

För att uppnå de här målen har vi bland annat satt delmål om fossilfria transporter till 2025, halvera vårt matsvinn till 2030, samt göra våra förpackningar ännu mer hållbara.

 

SAMARBETEN – TILLSAMMANS FÖR FRAMTIDENS MAT!

Vi står inför många utmaningar framöver, inte minst inom jordbruks- och livsmedelsförsörjningen. Vi tror inte att själv är bäste dräng, utan att samarbeten gör oss starkare. Vi ingår därför i flertalet projekt och initiativ med andra samarbetspartners.

Sojadialogen där livsmedelsbranschen sedan 2014 arbetar för att all soja som når svenska konsumenter är ansvarsfullt producerad senast år 2025

Tillväxtbolaget är ett samarbete mellan Scan, Lantmännen och LRF som ger investeringsstöd till lantbrukare för hållbara investeringar på gårdsnivå.

Plastinitiativet en stor fråga är förpackningsmaterial och då främst plaster. Via Plastinitiativet drivs dessa frågor aktivt och senast 2022 ska alla våra plastförpackningar kunna materialåtervinnas. 2020 kommer all svart plast försvinna då den är svår att sortera och återvinna.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan, tillsammans vill vi visa att vi som företag är en del av lösningen i klimatomställningen. För att både lära av och inspirera andra aktörer i branschen redovisar vi årligen våra mål, vår klimatpåverkan och våra åtgärder för att minska den i Hagainitiativets klimatbokslut.

Hållbar livsmedelskedja arbetar vi för att skapa samsyn på hur vi ska minska matsvinnet och definiera hur varje produktkategori kan bli mer hållbar.

Matmissionen är ett resultat av Hållbar livsmedelkedja och handlar mer om våra medmänniskor. Vi är stolta finansiärer och sponsorer sedan flera år tillbaka av Stadsmissionens matbutiker som gör gott både för människa och miljö - och ligger oss varmt om hjärtat.

Transportinitiativet är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete med att minska klimatavtrycket för våra transporter mellan gårdar och anläggningar. Via Transportinitiativet har vi skrivit under på att alla våra transporter ska vara fossilfria senast år 2025.

Framtidens nötköttsleverantörer – samarbete med Coop. För att säkra tillgången på svenskt kött i framtiden och öka Sveriges självförsörjningsgrad och så behövs fler nötköttsproducenter. Vi har därför valt att stötta ett antal unga lantbrukare och på olika sätt bidra till att de vågar satsa långsiktigt på att utöka sin verksamhet.